Družba SZ MARIBOR d.o.o. se ukvarja z upravljanjem stanovanjskih ter poslovnih stavb in stanovanj. Upravljanje večstanovanjskih stavb je naša osnovna dejavnost za katero smo tudi ustrezno kadrovsko in računalniško usposobljeni in opremljeni.

V skladu s pravili stroke in praktičnimi izkušnjami sodelujemo z lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v etažni lastnini, ne le preko telefonov, temveč z redno prisotnostjo zaposlenih na terenu. Imamo izkušnje z vzdrževanjem in obratovanjem večstanovanjskih in poslovnih stavb, odlično mrežo komitentov in sodelavcev, ki so preizkušeni v praksi in zanesljivi.

V okviru upravljanja večstanovanjske stavbe opravljamo vse planske, organizacijske, tehnične, pravne, finančne, administrativne in druge storitve skladno s Stanovanjskim zakonom, Stvarnopravnim zakonikom in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, v cilju čim racionalnejšega in učinkovitejšega obratovanja in vzdrževanja večstanovanjskih in poslovnih stavb. Pri našem upraviteljskem delu upoštevamo izključno interese in odločitve etažnih lastnikov, s svojim znanjem in izkušnjami pa pomagamo k nižjim stroškom, ki jih posameznikom nalaga njihova funkcija lastnine stanovanj in s tem stavbe kot celote.

ORGANIZACIJSKO ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, ideal­nem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnine, če gre za najemno stanovanje.
 • Dajanje informacij lastnikom in uporabnikom stanovanj in pos­lovnih prostorov.
 • Arhiviranje dokumentacije.
 • Pomoč pri organiziranju in pripravljanju sestankov etažnih lastnikov. Pripravljanje potrebnih podatkov za sklenitev pogodb.
 • Izdelovanje letnih poročil o upravljanju stavbe.

TEHNIČNA SLUŽBA

 • Pregled in analiza stanja stavbe, pregled funkcionalnega zemljišča in obstoječe dokumentacije.
 • Izdelava predloga načrta vzdrževanja stavbe, organiziranje obravnave, sprejemanje načrta vzdrževanja in pomoč pri odločanju s pripravo podatkov ter informacij.
 • Zbiranje in analiza ponudb, cenikov in predračunov.
 • Pomoč in vodenje pri pridobivanju ustreznih soglasij za izvajanje vzdrževalnih del.
 • Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.
 • Priprava in sklepanje dolgoročnih pogodb (redna servisna dela) in pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih in investicijskih del.
 • Sprejem obvestil in takojšnja organizacija izvedbe nujnih oziroma intervencijskih del.
 • Prijavljanje škod na skupnih prostorih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova zavarovanja skupnih delov stavbe.
 • Nadzor pri izvajanju del in prevzem izvršenih vzdrževalnih del.
 • Organiziranje odpravljanja morebitnih napak v času garancijske dobe.
 • Izdelava letnih poročil o upravljanju stavbe.
 • Urejanje dokumentacije za pridobivanje kreditov in nepovratnih finančnih sredstev v skladu s aktualnimi razpisi (npr. Eko sklad, j.s.).
 • Pomoč pri postopku vzpostavitve etažne lastnine s sodno odločbo (Zvetl).

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

 • Pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje ter ažuriranje evidenc o etažnih lastnikih, njihovih pooblaščencih in najemnikih posameznih delov v stavbi.
 • Obračun stroškov in razdelitev stroškov ter dostava mesečnih računov oz. položnic.
 • Izračun prispevka v rezervni sklad in nastavljanje terjatev za vsakega etažnega lastnika.
 • Vodenje terjatev, plačil in stanja rezervnega sklada.
 • Knjiženje računov in vodenje porabe rezervnega sklada.
 • Gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada.
 • Poročanje etažnim lastnikom o stanju rezervnega sklada.
 • Urejanje dokumentacije za najemanje kreditov.
 • Evidenca terjatev in plačil.
 • Opominjanje in izterjava neplačnikov.
 • Vodenje knjigovodskega in finančnega poslovanja stavbe.
 • Izvajanje zakonsko določenih obračunov in bilanc.
 • Priprava podatkov za zavarovanje.
 • Priprava podatkov za sodno izterjavo.

PRAVNE ZADEVE

 • Pravna pomoč v zvezi z upravljanjem stavbe.
 • Pravna pomoč v zvezi z izvajanjem sklenjenih pogodb.
 • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo upravnih in sodnih postopkov.
 • Posredovanje informacij v zvezni s sodnimi postopki na zahtevo etažnih lastnikov stavbe.
 • Priprava in sklepanje pogodb.
 • Zbiranje in priprava podatkov za vlaganje izvršilnih postopkov.
 • Sestavljanje in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave ter vodenje izvršilnih postopkov.
 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah.
 • Posredovanje podatkov upravnim organom in sodiščem.
 • Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski stavbi.
 • Vodenje vseh aktivnosti v skladu z zakonodajo v postopku po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine.
 • Organiziranje postopka vpisa v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi.